สำนักวิทยบริการฯได้จัดโครงการอบรมโครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์      เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ เป็นวิทยากรพิเศษในการสอนภาคปฏิบัติใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เบื้องต้น และโปรแกรมสำเร็จรูป Canva ในส่วนการอบรมภาคบ่ายเป็นการอบรมการใช้ Social Media ด้านประชาสัมพันธ์ภายใต้ชื่อ “Social4PR” โดย คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร Social Media For PR เพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้จัดรายการ Mcot.net FM100.5 โดยในการอบรมครั้งนี้ทางวิทยากรได้แนะนำการใช้เครื่องมือ Social Media นั่นคือ twitter ซึ่งเป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่จะช่วยเผยแพร่ข่าวสารให้กับสื่อสารมวลชนได้ง่ายขึ้นอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยข้อความที่กระชับเข้าใจง่าย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการแนะนำเทคนิคใหม่ๆในการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด และในช่วงท้ายนองการอบรม คุณชีพธรรม ได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 31 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก 

  
 
  
  
 
07. 2017