ขั้นตอนการยืม-คืนด้วยเครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง(Self Check)

บริการสิ่งพิมพ์

กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศศูนย์วิทยบริการต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์(Liberty)

การสืบค้นฐานข้อมูลของห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการ Request ทรัพยากรสารสนเทศผ่าน Web Opac  เพื่อใช้บริการ BOS

คู๋มือการปฏิบัติงาน Work Manual
07. 2017