หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ฐานข้อมูล :
   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมวดหมู่ :
   ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
URL :
   http://e-book.ssru.ac.th/
รายละเอียด :

     
   หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ eBook [Electronic Book] ภาษาไทย หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ภาษาไทย ที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา สืบค้นโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 343 ชื่อเรื่อง
การให้บริการ :

     
    • บริการภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์วิทยบริการฯ http://www.library.ssru.ac.th หรือที่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    • บริการภายนอกมหาลัย สามารถเข้าใช้บริการที่ ระบบสืบค้นข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัย(VPN) โดยต้องติดตั้งระบบ VPN ที่เครื่องก่อนใช้งาน โดยมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้ (การใช้งาน-VPN2.pdf)
คู่มือ :

วันที่ :
   17 ก.พ. 2553