ProQuest One Business

ฐานข้อมูล :
   ProQuest One Business 
หมวดหมู่ :
   ทดลองใช้งาน
URL :
   https://trials.proquest.com/access?token=jSJIhCMPwXRHSaTvchvEkHNiI
รายละเอียด :
     
       เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนด้านการบริหารธุรกิจ ข้อมูลที่สามาใช้ได้ประกอบด้วย ข่าว (News) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) วารสารวิชาการ (Journals) นิตยสาร (Magazines) วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) กรณีศึกษา (Business Cases) รายงานด้านการตลาด/อุตสาหกรรมในแต่ละประเทศ (Market, Country & Industry Reports) รวมถึงวิดีโอ (Videos) จากหลายสไนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

การให้บริการ :
    
   ทดลองเข้าใช้งานจากเว็บไซต์ https://trials.proquest.com/access?token=jSJIhCMPwXRHSaTvchvEkHNiI
   

คู่มือ :
  infographic-pqonebusiness  brochure-pqonebusiness
วันที่ :
   วันที่ 1 มิ.ย. 64 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 64