ขั้นตอนการยืม-คืน


ขั้นตอนการยืม-คืน ของศูนย์วิทยบริการ


1. ขั้นตอนการยืม


2. ขั้นตอนการคืน


3. ขั้นตอนการยืมสื่อโสตทัศนวัสดุ


4. บริการคืนหนังสือ 24 ชั่วโมง