การเข้าใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์2565


รายชื่อวารสารต่างประเทศ (ออนไลน์) ที่ห้องสมุดบอกรับ

**วารสารลำดับที่ 5-17 
ติดต่อขอรับ User และ Password ได้ที่ library@ssru.ac.th


1.  Hotel Management

2. Gastronomica 

3. ELT Journal

4. Social Politics

5. dwell

6. The Caterer

7. Library Journal

8. Math Horizons

9. Mathematic Magazine

10. The College Mathematics Journal

11. Communication Art

12. Harvard Business Review

13. Journal of Public Policy

14. Food Technology

15. Journal of Advertising research

16. Asian Theatre Journal

17. Theatre Topics