ประวัติห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)



ประวัติห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)


ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) คืออะไร

          ห้องสมุดมนุษย์ คือ สถานที่สำหรับห้องสมุดที่มีการจัดบริการหนังสือมีชีวิต (Living Book) ซึ่งได้แก่ บุคคลผู้มีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ และประสงค์จะถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ แก่ผู้อื่น ไว้บริการผู้อ่านที่สนใจ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยมีกระบวนการดำเนินงานการพัฒนาหนังสือมีชีวิตและการให้บริการคล้ายห้องสมุดทั่วไป

          สำหรับการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ สังฆมานนท์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการห้องสมุดในประเทศไทย ได้มีแนวคิดว่าควรจัดเป็น “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย (Thailand Human Library Network : THLN)” เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดในประเทศไทย ในการจัดตั้งส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ให้แพร่หลายและมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

           ปัจจุบันเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ในประเทศไทย ประกอบด้วย ห้องสมุดมนุษย์จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เข้าร่วมเครือข่ายกว่า 44 สถาบัน รวมถึงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมเครือข่ายตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา