สารบัญวารสาร
Geriatric Nursing Vol. 40 No. 6 
November-December 2019Journal of Advanced Nursing 
Vol. 75 No. 12  December 2019Journal of Midwifery and Women's Health Vol. 64 No. 6 November-December 2019 
Journal of Nursing Education Vol. 58 No. 12 December 2019


Journal of NUrsing Science 
= วารสารพยาบาลศาสตร์ 
ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562
 Journal of Professional Nursing 
Vol. 35 No. 6 November-December 2019
 


Journal Pediatric Nursing Nursing Care of Children and Families 
Vol. 48 September-October 2019
 Medsurg Nursing 
Vol. 28 No. 5 September 2019
 


 
National Geographic ฉบับภาษาไทย 
ฉบับที่ 223 กุมภาพันธ์ 2563


 
Nursing Outlook 
Vol. 67 No. 6 November-December 2019Nursing Research 
Vol. 68 No. 6 November-December 2019


Tha American Joural of Maternal 
Child Nursing 
Vol. 44 No. 6 November-December 2019


 
Foreign Affairs Vol.99 
No.2 Mar-Apr 2020 (1)


 
Gourmet cuisine 
 

New 30 ต.ค.63


 
Thuries 
Mars


 
ชีวจิต ปีที่ 22 
ฉ515 มี.ค.63


 
อสท ปีที่ 60
ฉ.8 มี.ค.63


 
อสท 
เดือนพฤษภาคม 2563


 
Journal of Applied Measurement 
Vol.21 No.1 2020


 
Forbes 
ปีที่7 ฉ.12 พฤษภาคม 256


 

New 5 พ.ย. 63


 
Journal of Public Relations Research
Vol.31 issue 5-6 2019


 
NationnalGeographic  
Room ปีที่17 
ฉ).191 พฤษภาคม-กรกฏาคม 2563.


 
Thailand restaurant 
ปีที่ 19 ฉ.222 2563


 
เคหการเกษตร 
ปีที่44 ฉ.5 พฤษภาคม 2563


 
เพลงดนตรี 
ปีที่25 ฉ.6 กุมภาพันธ์ 2563


journal of advertising researchJournal of Consumer Research 
Vol.46 No.5 February


ภาษาและภาษาศาสตร์วารสารธรรมสาตร์วารสารวิจัยและพัตนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอนุสาร อสทHarvardSTRATEGY+MARKETING
New 30 ต.ค.63


New 30 ต.ค.63New 30 ต.ค.63New 30 ต.ค.63


New 30 ต.ค.63


New 5 พ.ย.63New 5 พ.ย.63New 5 พ.ย.63New 5 พ.ย.63New 12 พ.ย.63New 5 พ.ย.63New 5 พ.ย.63New 5 พ.ย.63New 5 พ.ย.63New 2 ธ.ค.63New 2 ธ.ค.63New 2 ธ.ค.63New 2 ธ.ค.63