ยุทธศาสตร์
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 

               พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ


     ยุทธศาสตร์ที่ 2 

               สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน


     ยุทธศาสตร์ที่ 3 

               สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ