วิสัยทัศน์ พันธกิจวิสัยทัศน์ (Vision)


      ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม  (Smart Archetype University of the Society)พันธกิจ (Mission)


      พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย