หน้าหลัก > ประกาศ > ศูนย์วิทยบริการ > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-13 10:52:13

โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA 

สำหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

หนังสือเชิญ-โครงการ-กำหนดการ-แบบตอบรับ APA2563.pdf


วิทยากรโดย     รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์

                  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                  อาจารย์ประจำสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ระยะเวลาการอบรมและค่าลงทะเบียน

       • อบรมวันที่ 19 ธันวาคม 2562 (1 วัน)  เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน        

       • อบรมวันที่ 20 ธันวาคม 2562 (1 วัน)  เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน

       • อบรมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 (2 วัน) เวลา 8.30 - 16.00 น. อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน


ลงทะเบียนได้ที่ :  shorturl.at/cqADQ

ตรวจสอบรายชื่อ  :   shorturl.at/jlFM9