อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมอัตลักษณ์ (Identity)

         บริการด้านแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ


เอกลักษณ์ (Uniqueness)

         ยึดมั่นคุณธรรม นำด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต


ค่านิยมหลัก (Core Values)

           W         (Wisdom & Creativity)  :  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์                 

             H          (Happiness & Loyalty)   :  ความผาสุกและความภักดี                      

             I           (Integration & Collaboration)  :  บูรณาการและความร่วมมือ          

             P          (Professionalism)  :   ความเป็นมืออาชีพ