แจ้งการหยุดให้บริการฐานข้อมูล


        แจ้งผู้ใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ เนื่องจากการพิจารณาบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังไม่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการพิจารณาทำให้ฐานข้อมูลออนไลน์ 5 ฐาน ที่จะหมดอายุในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งได้แก่ 

   1. Web of science 

   2. SpringerLink-Journal  

   3. ACM Digital Library 

   4. ACS Journals 

   5. ProQuest Dissertation & These Global 

        ทางคณะกรรมการพัฒนาโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จึงมีมติเห็นควรปรับเวลาการต่ออายุฐานข้อมูลไปเป็นมกราคม 2565 และจะหยุดการให้บริการฐานข้อมูลดังกล่าวในช่วง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 เมื่อฐานข้อมูลต่ออายุเรียบร้อยแล้วจะสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง