Vision & Mission


วิสัยทัศน์ (Vision)


      ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University)พันธกิจ (Mission)


      พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย