เสาหลัก   ► ทุนความรู้ (Knowledge Capital)

   ►  คุณธรรม (Morality)

   ► เครือข่าย (Partnership)

   ► ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

   ► วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์