เสาหลัก1.  ทุนความรู้ (Knowledge Capital)

2. คุณธรรม (Morality)

3. เครือข่าย (Partnership)

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์