ยุทธศาสตร์
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 

               พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s Potential to Become Sustainable Specialist)


     ยุทธศาสตร์ที่ 2 

               สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย (Establish Network Relationship and Connection) 


     ยุทธศาสตร์ที่ 3 

               ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International Recognition)