หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความพร้อมของพนักงานแผนกคลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse management system)
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความพร้อมของพนักงานแผนกคลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse management system)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-01 14:22:45

        งานวิจัยที่ทำการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรแผนกคลังสินค้า รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรแผนกคลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังสินค้า WMS ทั้งยังทำการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ ด้านระยะเวลา และความถูกต้องแม่นยำในการจัดการคลังสินค้า ผู้วิจัยได้ทำการศึกษากับพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับคลังสินค้าเขตพื้นที่ภาคกลาง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย

        ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์การรับรู้การใช้ระบบจัดการคลังสินค้าของพนักงานคลังสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาการรับรู้เป็นรายด้านพบว่า พนักงานคลังสินค้ามีการรับรู้การใช้ระบบจัดการคลังสินค้าในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก อีกทั้งพนักงานคลังสินค้าที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และตำแหน่งงานที่ต่างกัน จะมีการรับรู้ในการใช้ระบบจัดการคลังสินค้าโดยรวมที่แตกต่างกันอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3s7R2VJ

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความพร้อมของพนักงานแผนกคลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse management system)

ผู้แต่ง: วราภรณ์ สารอินมูล