หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน จังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานการวิจัยเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-03 15:59:21

        เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ จึงสมควรที่จะได้รับการดูแลปกป้องและพัฒนาให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา มิติทางด้านอารมณ์หรือความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูหรือผู้ดูแลเด็ก ควรให้ความสำคัญในการพัฒนาและสร้างเสริมให้ดียิ่งขึ้น เพราะถือเป็นรากฐานของชีวิต ที่จะทำให้เด็กในวันนี้ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

         ศึกษางานวิจัยด้านสุขภาพจิต ที่ผู้วิจัยได้ทำการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน จังหวัดสมุทรสงคราม และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานของครอบครัว กับความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน ช่วงอายุ 3-5 ปี โดยใช้แบบสอบถามปัจจัยพื้นฐานของครอบครัว และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ตามมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน จังหวัดสมุทรสงครามต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน รายได้ของครอบครัว อาชีพ อายุ และระดับการศึกษา ของบิดา มารดา ผู้ปกครองเด็กวัยก่อนเรียนนั้น ต่างมีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ ส่วนเพศ สถานภาพสมรส จำนวนบุตรในครอบครัว ลำดับของบุตร และบุตรที่รับการประเมินเป็นบุตรที่เกิดจากคู่สมรสคนปัจจุบัน มารดา ผู้ปกครองของเด็กวัยก่อนเรียนนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์


อ่านต่อเพิ่มเติมแบบออนไลน์ได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >>> https://bit.ly/3Bs3P7e

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/

---------------------------------------------

ชื่องานวิจัย : รายงานการวิจัยเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้แต่ง : นิตยา ศรีจำนง, สุภาวดี สมจิตต์ และอาภากร เปรี้ยวนิ่ม

ข้อมูลจาก: คู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง (https://th.rajanukul.go.th/.../file.../5-4558-1450069074.pdf)