หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้โมเดลซิปปา (CIPPA Model)
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้โมเดลซิปปา (CIPPA Model)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-05 14:11:48

        การวิจัยที่ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนและความคิดสร้างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้โมเดลซิปปา  (CIPPA MODEL) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางขวาก จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2551 จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) 

        ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Digital Library >> https://bit.ly/35oRer2

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3ITr25E

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้โมเดลซิปปา (CIPPA Model)

ผู้แต่ง: ประทุม แตงทอง

เลขเรียกหนังสือ : ว.พ 372.7044072 ป279ผ