หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้บริโภคในการซื้อทองรูปพรรณบริเวณถนนเยาวราช
พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้บริโภคในการซื้อทองรูปพรรณบริเวณถนนเยาวราช

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-08 15:54:22

        การวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มของผู้บริโภคในการซื้อทองรูปพรรณบริเวณถนนเยาวราช ผลจากการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30 - 39 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 15,001 -20,000 บาท และสถานภาพโสด มีทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ในระดับดี และด้านการส่งเสริมทางการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้บริโภคจะมีบุคลิกภาพชอบแต่งตัว ตัดสินใจด้วยตนเอง ชอบซื้อสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ มีความมั่นใจ ชอบพบปะผู้คน ในการซื้อทองรูปพรรณนั้น ผู้บริโภคจะซื้อทองเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี โดยซื้อเป็นประเภทสร้อยคอจากร้านที่มีชื่อเสียง เหตุผลสำคัญที่สุดที่ตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณเพื่อความสวยงามและเป็นเครื่องประดับ สำหรับแนวโน้มพฤติกรรมในอนาคต ผู้บริโภคจะซื้อทองรูปพรรณบริเวณเยาวราชต่อไป โดยจะแนะนำหรือบอกต่อบุคคลที่รู้จัก ให้ซื้อทองรูปพรรณบริเวณเยาวราชเช่นเดียวกัน 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่>>> https://bit.ly/3tGYS8g

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/ชื่องานวิจัย: พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้บริโภคในการซื้อทองรูปพรรณบริเวณถนนเยาวราช

ผู้แต่ง: สุภาพร เอกปัญญาสกุล

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 658.834072 ส838พ

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h