หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การพัฒนาแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
การพัฒนาแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-02-09 10:31:32

        งานวิจัยที่พัฒนาแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย และตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตที่พัฒนาขึ้น พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนได้รับอิทธิผลทั้งทางตรงและทางอ้อมจากปัจจัยลักษณะองค์การ ปัจจัยลักษณะสิ่งแวดล้อม และปัจจัยนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยลักษณะบุคลากร มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเพียงอย่างเดียว

        สำหรับแบบจำลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตได้ และพบว่าลักษณะบุคลากรส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตมากที่สุด รองลงมาเป็นนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน ลักษณะองค์การ และลักษณะสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ งานวิจัยนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏให้สามารถสร้างปัจจัยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเพื่อบรรลุประสิทธิผลในระดับที่ต้องการ 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Digital Library >> https://bit.ly/3ux59FH

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3GyGovk

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: การพัฒนาแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย

ผู้แต่ง: ทวีป พรหมอยู่

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 371.04072 ท199ก

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h