หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > “วิศวกรรมการหล่อโลหะ” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการหล่อโลหะ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขึ้นรูปโลหะชนิดต่าง ๆ
“วิศวกรรมการหล่อโลหะ” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการหล่อโลหะ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขึ้นรูปโลหะชนิดต่าง ๆ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-12-12 15:59:44     
        ถ่านชีวภาพ (Biochar) ผลิตได้จากชีวมวลหลายชนิด การนำสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตร มาผลิตถ่านชีวภาพเป็นการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์สิ่งเหลือทิ้งต่าง ๆ แทนการเผาทำลาย ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ถ่านชีวภาพมีคุณสมบัติในการเป็น วัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร กักเก็บคาร์บอนในดินและในมวลชีวภาพของพืช และช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร การประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพในการทำเกษตรกรรมจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่นำไปสู่ความยั่งยืน ด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการนำถ่านชีวภาพไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย

        "ถ่านชีวภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน" เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของถ่านชีวภาพ เนื้อหามีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่มีผลการศึกษาทดลองในพื้นที่จริง สามารถนำไปใช้และเป็นประโยชน์กับทั้งการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย รวมถึงสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในลักษณะของคู่มือสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจนำถ่านชีวภาพไปใช้ประโยชน์จริง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป...

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/3GCfZPy


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น