หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
รายงานการวิจัยเรื่องวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-09 14:28:42

        งานวิจัยเกี่ยวกับวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในบทบาทต่าง ๆ ตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและศึกษาวิวัฒนาการของการมีส่วนร่วมของประชาชนในบทบัญญัติของธรรมนูญการปกครอง และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่าง ๆ ทั้ง 16 ฉบับ

        ผลการวิจัยพบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ แต่ละฉบับนับตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบัน จะมีวิวัฒนาการที่เพิ่มขึ้นและลดลงไม่เป็นไปในระดับที่แน่นอน ซึ่งสาเหตุที่สำคัญมาจากเจตนารมณ์ของกลุ่มผู้ที่เข้ามามีอำนาจปกครองประเทศในขณะนั้น ๆ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับเสียเป็นส่วนใหญ่

        จากการวิจัยเรื่องการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง และการลงสมัครรับเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลจะไปใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ไม่เป็นความผิด หรือถูกตัดสิทธิในด้านใด ๆ ยกเว้นรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 16 ซึ่งได้บัญญัติให้การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคนที่มี อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ในปีที่มีการเลือกตั้งนั้น หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องเสียสิทธิตามที่กฏหมายกำหนดไว้

         ในรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ ที่ได้มาจากการยึดอำนาจรัฐประหารนั้น พบว่า ไม่ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชนอย่างแท้จริง แต่เป็นเพียงการบัญญัติถึงการเข้ามีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ส่วนรัฐธรรมนูญที่ได้จากการยกร่างขึ้นมาของคณะกรรมการที่มีประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการยกร่าง ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมพบว่า รัฐธรรมนูญฉบับนั้น ๆ ไม่มีบทบัญญัติถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ปรากฎอยู่ทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางตรงและทางอ้อม

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3DuI7jM

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/

ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผู้แต่ง: พิศณุ พูนเพชรพันธุ์