หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การกระจายแผนบริหารความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีแผนกบริการลูกค้าธนาคารแห่งหนึ่ง
การกระจายแผนบริหารความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีแผนกบริการลูกค้าธนาคารแห่งหนึ่ง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-11 14:48:52

        งานวิจัยเพื่อกระจายแผนบริหารความเสี่ยงของธนาคารลงสู่การปฏิบัติงานในแผนกบริการลูกค้า โดยผู้วิจัยได้นำแนวคิดกระจายแผนของลัสเซลส์และพีค็อก และแนวคิดโคโซ-อีอาร์เอ็ม ของแวน เดอ วิลล์ มาใช้ดำเนินการวิจัยกับกลุ่มผู้บริหารสาขา พนักงานระดับออฟฟิศเซอร์ และกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการในแผนกบริการลูกค้า ผลวิจัยพบว่า สาขาของธนาคารที่ได้ศึกษานั้น มีการกระจายแผนบริหารความเสี่ยงของธนาคารลงสู่การปฏิบัติงานภายในสาขาอย่างทั่วถึง ซึ่งได้ดำเนินการโดยยึดหลักตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของธนาคาร

        เมื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหลังจากกระจายแผนแล้ว ปรากฏว่า พนักงานปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจนน่าพอใจ คือ มีระดับความผิดพลาดบกพร่องต่ำลงจนอยู่ในระดับที่ธนาคารรับได้ แต่ยังพบข้อบกพร่องอยู่ ผลการวัดความพึงพอใจของลูกค้าพบว่า ความรวดเร็วในการให้บริการมีระดับความพึงพอใจปานกลาง ส่วนความถูกต้องของการทำรายการมีระดับความพึงพอใจปานกลาง ส่วนความสุภาพและเป็นมิตรมีระดับความพึงพอใจน้อย


อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3zGREUs

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: การกระจายแผนบริหารความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีแผนกบริการลูกค้าธนาคารแห่งหนึ่ง

ผู้แต่ง: สุภามาศ ตั้งถาวร

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 658.155 ส838ก

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h