หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสื่อสารในองค์กรธุรกิจขนาดกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสื่อสารในองค์กรธุรกิจขนาดกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-14 14:42:40

        การวิจัยเชิงคุณภาพ ที่วิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสื่อสารขององค์กรธุรกิจอย่างเหมาะสม ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรธุรกิจ โดยศึกษากับผู้บริหารองค์กร นักคอมพิวเตอร์ และพนักงานขององค์กรธุรกิจขนาดกลางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้ทราบว่า การใช้โทรศัพท์ เป็นรูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสื่อสารในองค์กรมากที่สุด และมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานมากที่สุดเพื่อการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารขององค์กร เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนมากเป็นเรื่องความทันสมัย มีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจอย่างมากต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสื่อสารในองค์กรธุรกิจ

        ด้านข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ผู้วิจัยเห็นว่า องค์กรธุรกิจควรจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารขององค์กรทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ควรปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสื่อสาร เพื่อรองรับความเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต และพัฒนาให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3tzbj6Q

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสื่อสารในองค์กรธุรกิจขนาดกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง: ธงไชย สุรินทร์วรางกูร