หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > นวัตกรรมการเรียนรู้ของสภาองค์กรชุมชนตำบลเพื่อสร้างการเมืองภาคประชาชน : กรณีศึกษา 3 สภานำร่องในจังหวัดสมุทรสงคราม
นวัตกรรมการเรียนรู้ของสภาองค์กรชุมชนตำบลเพื่อสร้างการเมืองภาคประชาชน : กรณีศึกษา 3 สภานำร่องในจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-15 21:12:20

        วันประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy)” คือวันที่ 15 กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นแนวคิดของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ใน ค.ศ. 2007 ซึ่งได้เชิญให้รัฐสมาชิกและองค์กรต่าง ๆ มาทำพิธีรำลึก ในความพยายามที่จะสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

        ศึกษางานวิจัย ที่วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ของสภาองค์กรของชุมชนตำบลต้นแบบ ที่ดำเนินงานในลักษณะการเมืองภาคประชาชน รวมทั้งศึกษาองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนสภาองค์กรของชุมชน ให้เป็นตำบลต้นแบบที่พัฒนาแบบยั่งยืน และศึกษาการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมในการดำเนินการการเมืองภาคประชาชนให้กับสภาองค์กรชุมชนตำบล เคลื่อนสู่การเป็นสภาการเมืองภาคประชาชน

        ข้อค้นพบกระบวนการจัดการเรียนรู้ของสภาองค์กรของชุมชนที่ทำให้เกิดการเมืองประชาชน คือ เมื่อชุมชนมีปัญหา ผู้นำจะใช้วิธีการจัดทำแผนชุมชน แล้วนำแผนสู่การปฏิบัติร่วมกัน โดยใช้ภูมิปัญญาผสมผสานความรู้ในเชิงวิชาการ และมีการสื่อสารกับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกัน โดยมีองค์ประกอบสำคัญ คือ มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีข้อมูลของชุมชน และมีเวทีประชาคมพูดคุยร่วมกันของคนในชุมชน

.        จากการศึกษาการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ สภาองค์กรชุมชนตำบลต้นแบบเพื่อสร้างการเมืองภาคพลเมือง พบว่าต้องเริ่มที่การปรับกระบวนทัศน์ เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์การพึ่งตนเองของคณะกรรมการสภาฯ สร้างการเรียนรู้การใช้เวทีประชาคม สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภายใต้ข้อมูลของชุมชน ซึ่งนวัตกรรมการเรียนรู้นี้ ทำให้คณะกรรมการสภาฯ มีความเข้าใจในวิถีการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นประชาธิปไตยและขับเคลื่อนให้เกิดการเมืองภาคประชาชน

อ่านต่อเพิ่มเติมแบบออนไลน์ได้ที่

Digital Library >>> https://bit.ly/2YXUW7z

Thai Digital Collection (TDC) >>> https://bit.ly/3huBvtm

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/

---------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: นวัตกรรมการเรียนรู้ของสภาองค์กรชุมชนตำบลเพื่อสร้างการเมืองภาคประชาชน : กรณีศึกษา 3 สภานำร่องในจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้แต่ง: อุษา เทียนทอง

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 352.14072 อ864น

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h

วันประชาธิปไตยสากล ข้อมูลจาก https://www.dailynews.co.th/articles/272080/