หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > หนังสือ “ความเป็นครู : แนวทางการพัฒนาเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ”
หนังสือ “ความเป็นครู : แนวทางการพัฒนาเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-01-16 13:06:11
     
        การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องอาศัยระยะเวลาเพื่อให้เกิดประสบการณ์จากการถ่ายทอด เกิดจากการเลียนแบบ การทำซ้ำ การคิดใหม่ จากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งหรือเป็นกลุ่มคณะที่สามารถขยายออกได้เป็นวงกว้าง ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น มีการสร้างมิติใหม่ที่สามารถสะท้อนความคิดองค์ความรู้จากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดการชี้นำ เกิดการอบรมสั่งสอน เมื่อเกิดการหล่อหลอมกระบวนการทางความคิดนั้นทำให้ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเกิดความเชื่อมั่นถือมั่น สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติได้ และนั้นคือ “ครู” ผู้เป็น “ผู้สร้าง” “ผู้ถ่ายทอด” “ผู้หล่อหลอม” ชีวิตมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ในที่สุด

        หนังสือ “ความเป็นครู : แนวทางการพัฒนาเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” เล่มนี้เนื้อหาเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ ตลอดจนวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เหมาะสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์...

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/3NZsxoj


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น