หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์หลังสิ้นสุดโครงการรถคันแรกตามนโยบายรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์หลังสิ้นสุดโครงการรถคันแรกตามนโยบายรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-24 10:31:51

        การวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์หลังสิ้นสุดโครงการรถยนต์คนแรกในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาพฤติกรรมการซื้อรถยนต์หลังสิ้นสุดโครงการรถยนต์คนแรกในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 27-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-30,000 บาท สถานภาพโสด และมีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ด้านพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ส่วนมากต้องการซื้อรถยนต์ที่ตลาดนิยม ได้แก่ ยี่ห้อโตโยต้า รองลงมาเป็นฮอนด้า และน้อยสุดคือ เอ็มจี เป็นรถยนต์มีขนาดเครื่องยนต์ 1,400-1,800 ซีซี ราคาของรถยนต์อยู่ระหว่าง 600,001-800,000 บาท

        โดยจะใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อรถยนต์มากกว่า 1 ปีขึ้นไป ซึ่งจะตัดสินใจซื้อรถยนต์ด้วยตัวเอง และเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ คือ ต้องการความประหยัดน้ำมัน และความปลอดภัย ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก เมื่อนำค่าเฉลี่ยมาเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการนำใช้เทคโนโลยีทีทันสมัยและการออกแบบรถยนต์ที่สวยงาม รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายในเรื่องของการบริการและมาตรฐานของโชว์รูม/ศูนย์บริการ และปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ปัจจัยด้านราคา ในเรื่องของราคาควรเหมาะสมกับคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3vuxLPu

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์หลังสิ้นสุดโครงการรถคันแรกตามนโยบายรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง: ชัชรินทน์ ศาสตร์เสริม และกิตติเวทย์ บุญโญปกรณ์

---------------------------------------------

ข้อมูลและภาพประกอบ : วีรวรรณ ศรีสวัสดิ์