หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ผลของการมุ่งเน้นตลาดที่มีผลต่อประสิทธิผล กรณีศึกษาโลจิสติกส์ยาและการจัดการโซ่อุปทานในองค์การเภสัชกรรม
ผลของการมุ่งเน้นตลาดที่มีผลต่อประสิทธิผล กรณีศึกษาโลจิสติกส์ยาและการจัดการโซ่อุปทานในองค์การเภสัชกรรม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-18 14:28:11

        งานวิจัยที่ศึกษาภาพรวมของการมุ่งเน้นตลาด โลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยพัฒนาแบบจำลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นตลาด โลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า การมุ่งเน้นตลาดมีอิทธิพลเชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญต่อโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน และประสิทธิผล โลจิสติกส์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการโซ่อุปทาน และประสิทธิผล และการจัดการโซ่อุปทานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผล แบบจำลองโครงสร้างเชิงทฤษฎีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ยังช่วยสนันสนุนว่าการมุ่งเน้นตลาด โลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน และประสิทธิผลการปฏิบัติงานมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันสอดคล้องกับผลการศึกษาเชิงปริมาณ

         จากข้อสรุปในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การมุ่งเน้นตลาด โลจิสติกส์ และการจัดการโซ่อุปทานมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งในที่สุดจะส่งผลให้การดำเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และที่สำคัญยังช่วยทำให้สามารถระบุประเด็นสำคัญในการปรับปรุงภายในองค์การ ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับตัวแปรเหล่านี้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะตัวแปรทั้งหมดเป็นประโยชน์ต่อองค์การ และสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขัน ท้ายที่สุดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะเป็นฐานให้กับนักวิจัยท่านอื่น ๆ ได้ตรวจสอบตัวแปรการมุ่งเน้นตลาด โลจิสติกส์ และการจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยาอื่น ๆ ต่อไปได้


อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3A7lUrP

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: ผลของการมุ่งเน้นตลาดที่มีผลต่อประสิทธิผล กรณีศึกษาโลจิสติกส์ยาและการจัดการโซ่อุปทานในองค์การเภสัชกรรม

ผู้แต่ง: นิชธิมา ระย้าแก้ว

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 658.5072 น557ผ

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h