หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตั้งใจในการกลับมาใช้บริการซ้ำภัตตาคารสุกี้ MK ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตั้งใจในการกลับมาใช้บริการซ้ำภัตตาคารสุกี้ MK ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-19 14:18:46

        การวิจัยทางการตลาด ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาถึงปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตั้งใจในการกลับมาใช้บริการซ้ำภัตตารคารสุกี้ MK ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20–29 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 10,001–15,000 บาท และมีสถานภาพโสด

        ผู้บริโภคมีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับดี พฤติกรรมในอดีตของผู้บริโภคนั้น จะใช้บริการเฉลี่ยประมาณ 5 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1,065 บาท ส่วนใหญ่จะใช้บริการช่วงเวลา 13.01–15.00 น. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการคือ ครอบครัว มีเมนูที่ชอบสั่งคือ เมนูผัก และทราบแหล่งข้อมูลมาจากเพื่อน ชอบมาใช้บริการในช่วงวันธรรมดา อีกทั้งผู้บริโภคยังมีความตั้งใจในการกลับมาใช้บริการซ้ำอีกครั้ง มีการแนะนำหรือบอกต่อบุคคลอื่น และมีความเป็นไปได้ที่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้งในอนาคตประมาณ 74 เปอร์เซ็นต์

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3CErO3v

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตั้งใจในการกลับมาใช้บริการซ้ำภัตตาคารสุกี้ MK ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง: ภูวนาถ แสงสว่าง

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 658.834072 ภ688ป

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h