หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมส์ในแอปพลิเคชันไลน์กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมส์ในแอปพลิเคชันไลน์กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-21 15:32:16

        การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงรูปแบบการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมส์ในแอปพลิเคชันไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งยังเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยทำการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษา แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์พร้อมทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ทำให้ทราบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ในทุกด้าน ทั้งเพศ อายุ คณะที่ศึกษาอยู่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเล่นเกมส์ในแอปพลิเคชันไลน์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 รูปแบบการสื่อสารการตลาดด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการจัดกิจกรรมเชิงการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเล่นเกมส์ เหตุผลในการเล่นเกมส์ บุคคลที่มีอิทธิพลในการเล่นเกมส์ ความถี่ในการเล่นเกมส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกมส์

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/39GJvqC

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมส์ในแอปพลิเคชันไลน์กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้แต่ง: สุวิมล อาภาผล