หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การประเมินคุณภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐ
การประเมินคุณภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-21 14:03:04

        งานวิจัยการประเมินคุณภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐ ด้วยรูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมตามแนวคิดของเคิร์กแพทริคทั้ง 4 ระดับ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ ในการทำวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยบุคลากรทางห้องปฏิบัติการที่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ และผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

        ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ ประการแรก การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในทุกหัวข้อ การประเมินอยู่ในระดับมาก ประการที่สอง การประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า หลังการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 3 กลุ่มมีผลคะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์และมีอัตราความก้าวหน้าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ประการที่สาม การประเมินพฤติกรรมของผู้เข้ารับ การฝึกอบรม พบว่า ในบางห้องปฏิบัติการผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังไม่ปฏิบัติตามพฤติกรรม การรักษาความปลอดภัยทุกครั้ง และประการที่สี่ การประเมินผลลัพธ์รวมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า การลดลงของจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ในห้องปฏิบัติการลดลง บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/32p9JKk

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/ชื่องานวิจัย: การประเมินคุณภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐ

ผู้แต่ง: สุดารัตน์ สมิตรชาติ

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 362.11072 ส769ก

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h