หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานหลังควบรวมกิจการของบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัด
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานหลังควบรวมกิจการของบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-24 11:12:09

        งานวิจัยที่มุ่งศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานหลังควบรวมกิจการของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด โดยศึกษากับพนักงานทุกฝ่ายในระดับผู้บริหารชั้นกลาง ระดับผู้บริหารชั้นต้น และพนักงานระดับปฏิบัติการ

         ผลจากการวิจัย พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นระดับปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การโดยรวมอยู่ในระดับดี พนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีระดับความรู้ความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับการควบรวมกิจการอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมการทำงานหลังการควบรวมกิจการโดยรวม และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก

        นอกจากนี้ พนักงานที่มีเพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการทำงานภายหลังการควบรวมกิจการโดยรวมไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มีรายได้ อัตราเงินเดือนต่างกัน จะมีพฤติกรรมการทำงานภายหลังการควบรวมกิจการโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ การเพิ่มผลผลิต และการออกจากงานจะแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การโดยรวมความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานภายหลังการควบรวมกิจการ มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Digital Library >> https://bit.ly/3x88Hh0

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3cytDnN

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานหลังควบรวมกิจการของบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัด

ผู้แต่ง: ชัยพร วงษ์อินทร์