หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > คุณภาพของการบริการอิเล็กทรอนิกส์และการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของร้านอาหารในการเลือกใช้ระบบวงใน พีโอเอส ในเครือข่ายวงในของร้านอาหารในจังหวัดนนทบุรี
คุณภาพของการบริการอิเล็กทรอนิกส์และการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของร้านอาหารในการเลือกใช้ระบบวงใน พีโอเอส ในเครือข่ายวงในของร้านอาหารในจังหวัดนนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-27 13:03:38


        การวิจัยที่ศึกษาคุณภาพของการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของร้านอาหารในการเลือกใช้ระบบ Wongnai POS ในเครือข่าย Wongnai ของร้านอาหารในจังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ร้านอาหารในจังหวัดนนทบุรีที่ตัดสินใจเลือกใช้ระบบ Wongnai POS มาใช้ในการบริหารจัดการร้านอาหาร จำนวน 400 ร้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของการบริการอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าร้านอาหารมีการให้ความสำคัญด้านการบริการลูกค้ามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการออกแบบ และด้านความน่าเชื่อถือ ตามลำดับ และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าร้านอาหารมีการให้ความสำคัญด้านการรับรู้ความง่าย มากกว่าด้านการรับรู้ประโยชน์. 

อ่านต่อที ่>> https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/article/view/890

เรื่อง 

        คุณภาพของการบริการอิเล็กทรอนิกส์และการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของร้านอาหารในการเลือกใช้ระบบวงใน พีโอเอส ในเครือข่ายวงในของร้านอาหารในจังหวัดนนทบุรี


ผู้นิพนธ์

        อรสุภัค ผัดวัง และประสพชัย พสุนนท์


วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

        ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2565)


อ่านบทความฉบับเต็ม >> https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru หรือ https://scholar.google.com/


  • ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่>> https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru

  • สอบถามเพิ่มเติม>> m.me/JAIT.SSRU

  • 021601155; 0866622780

  • jait@ssru.ac.th