หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานวิจัยเรื่องรูปแบบความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการค้าหาบเร่แผงลอย กรณีศึกษา : ย่านบางลำพู
รายงานวิจัยเรื่องรูปแบบความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการค้าหาบเร่แผงลอย กรณีศึกษา : ย่านบางลำพู

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-27 10:10:20

        บางลำพู เป็นย่านหนึ่งในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ชื่อ “บางลำพู” มาจากในอดีตมีต้นลำพูอยู่เป็นจำนวนมาก ริมคลองเดิมเป็นชุมนุมและตลาดเล็ก ๆ ริมน้ำก่อนการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาเป็นแหล่งพำนักของบรรดาเจ้านาย ขุนนาง ข้าราชบริพาร และประชาชนหลายชาติพันธุ์ ทั้งไทย, จีน, มอญ และมุสลิม จนทำให้เป็นแหล่งเกิดอาชีพที่หลากหลาย ต่อมาเมื่อมีการตัดคลองรอบกรุง ย่านบางลำพู จึงกลายเป็นท่าน้ำใช้ขนถ่ายและแลกเปลี่ยนสินค้า

         สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อมีการสร้างพระราชวังดุสิต ได้มีการตัดถนนหลายสายขึ้นมาจากถนนสามเสน เช่น ถนนจักรพงษ์, ถนนพระอาทิตย์, ถนนพระสุเมรุ, ถนนข้าวสาร, ถนนรามบุตรี, ถนนตะนาว และถนนสิบสามห้าง ปัจจุบันบางลำพูเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะเป็นแหล่งของการค้าขายเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุดนักเรียน มีห้างร้านสำหรับจัดจำหน่ายโดยเฉพาะ เคยเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง และยังเป็นแหล่งที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

         ศึกษารูปแบบความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการค้าหาบเร่แผงลอยย่านบางลำพู ที่ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบความต้องการบริโภคสินค้า และปัจจัยที่กำหนดการซื้อสินค้าของผู้บริโภคต่อการค้าหาบเร่แผงลอยในย่านบางลำพู พบว่า สินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและรองเท้า เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อมากที่สุด รองลงมาเป็นอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ผู้บริโภคจะคำนึงถึงคุณภาพสินค้า ระยะเวลาในการรอรถโดยสารสาธารณะ และความสะดวกในการซื้อสินค้า เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อระดับการใช้จ่ายแต่ละครั้งมากกว่าราคาสินค้า แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคนั้น ได้หันมาใส่ใจด้านคุณภาพสินค้ามากขึ้น ดังนั้นหากจะพัฒนาธุรกิจการค้าหาบเร่แผงลอยในย่านบางลำพู จึงควรคำนึงถึงปัจจัยนี้ด้วย นอกเหนือจากระยะเวลาในการรอรถโดยสาร และความสะดวกในการซื้อสินค้า ที่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในย่านนี้เช่นกัน

อ่านฉบับออนไลน์ได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >>> https://bit.ly/39xhgqK

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/

---------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: รายงานวิจัยเรื่องรูปแบบความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการค้าหาบเร่แผงลอย กรณีศึกษา : ย่านบางลำพู

ผู้แต่ง: สมภูมิ แสวงกุล

เลขเรียกหนังสือ: ว.จ 658.834072 ส271ร

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h


ข้อมูลบางส่วนจาก: https://th.wikipedia.org/wiki/บางลำพู