หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > การพัฒนารูปแบบการส่งเริมการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนารูปแบบการส่งเริมการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-04-01 18:57:16

ชุติมา สัจจานันท์.  (256,กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนารูปแบบการส่งเริมการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับ           มัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 11(2),45-60.

       การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การส่งเสริมการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการร็สารสนเทศ และศึกาผลของการนำรูปแบบไปใช้ การวิจัยนี้ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี แบ่งการวิจัยเป็น 3ระยะ แหล่งข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ครู บรรณณารักษ์ และครูผู้สอน จำนวน 132 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 24 คน


Download