หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > อิทธิพลของความตระหนัก ที่มีต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร
อิทธิพลของความตระหนัก ที่มีต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-01 16:05:23

ปาริชาติ อดกลั้น, อรมน ปั้นทอง และ รัชฎาพร บุญเรือง. (2564, ตุลาคม–ธันวาคม), อิทธิพลของความตระหนักที่มีต่อ            พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการคลัง              กรุงเทพมหานคร : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 16 (58) : 88--98


        ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่าข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ และระดับตำแหน่งแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมเกษียณอายุไม่แตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรม การเตรียมความพร้อมเกษียณอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลจากการศึกษาบ่งชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุการทำงานของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันตามปัจจัยพื้นฐานของ แต่ละบุคคล เช่น เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ ฯลฯ นอกจากนั้น ความตระหนักเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล โดยในที่นี้ ความตระหนักในด้านการเงิน ด้านจิตใจ ด้านสุขภาพ และด้านทีอยูอาศัยมอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ กล่าวคือ ยิ่งบุคคลมีความตระหนักในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากขึ้นจะส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะมีการแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมากตามไปด้วย ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์เพื่อให้บุคคลเกิดการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตภายหลังการเกษียณอายุการทำงาน และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน  ต่าง ๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ