หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > การรับสารสนเทศด้านทักษะภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
การรับสารสนเทศด้านทักษะภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-03-04 14:59:57

สุมนต์ จิตต์สาคร และประภาส พาวินันท์.  (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม). การรับสารสนเทศด้านทักษะภาษาอังกฤษ            จากสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง. อินฟอร์เมชั่น. 25(2), 31-42.

    

       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.การรัยสารสนเทศด้านทักษะภาษาอังกฤษผ่านสือสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 2.การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 3.ปัญหาการรัยสารสนเทศด้านทักษะภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 4.เพื่อเปรียบเทียบการรับสารสนเทศ ปัญหาการรับสารสนเทศด้านทักษะภาษาอังกฤษ และการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ในพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำแนกตามเพศ อายุ และกลุ่มสาขาวิชา


Download