หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ก่องแก้ว วีระประจักษ์. (2563, มกราคม-กุมภาพันธ์). จารึกวัดพระงาม. ศิลปากร. 63(1): 4-15.
ก่องแก้ว วีระประจักษ์. (2563, มกราคม-กุมภาพันธ์). จารึกวัดพระงาม. ศิลปากร. 63(1): 4-15.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-06-10 11:58:02

ก่องแก้ว วีระประจักษ์.  (2563, มกราคม-กุมภาพันธ์).  จารึกวัดพระงาม.  ศิลปากร. 63(1): 4-        15. 

        วัดพระงามตั้งอยู่ใยนเขตตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในพุทธศักราช 2562 กรมศิลปากรได้รับงบประมาณจากรัฐบาลให้ดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานที่อยู่ภายในบริเวณวัดพระงามแห่งนี้ พบว่าบริเวณเนินนั้นมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของฐานเจดีย์ก่อด้วยอิฐ ระหว่างแนวอิฐนั้นมีร่องรอยการก่อสร้างซ้อนทับกันหลายสมัย ชั้นล่างสุดอยู่ในช่วงสมัยทวารวดี ถัดขึ้นมาเป็นสมัยอยุธยา และบนสุดเป็นสมัยรัตนโกสินทร์

Download