หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > พนิตนาฏ คำนุ้ย. (2563, มกราคม-เมษายน). การโฆษณาขายยาออนไลน์ที่ผิดกฏหมายและมาตรการดำเนินการ ILLegeal Drug Advertising and Strategy. วารสารอาหารและยา. 27(1): 41-52.
พนิตนาฏ คำนุ้ย. (2563, มกราคม-เมษายน). การโฆษณาขายยาออนไลน์ที่ผิดกฏหมายและมาตรการดำเนินการ ILLegeal Drug Advertising and Strategy. วารสารอาหารและยา. 27(1): 41-52.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-06-10 11:00:02

พนิตนาฏ คำนุ้ย.  (2563, มกราคม-เมษายน).  การโฆษณาขายยาออนไลน์ที่ผิดกฏหมายและ           มาตรการดำเนินการ ILLegeal Drug Advertising and Strategy.  วารสารอาหารและ         ยา.  27(1): 41-52.

        ปัญหาการโฆษณาขายยาทางสื่อออนไลน์ที่ผิดกฏหมายเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข และต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการลดปัญหาโฆษณา ทั้งการปรับมาตรการดำเนินการให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดำเนินการตามกฏหมายอย่างเคร่งครัดการปรับหลักเกณฑ์การอนุญาตโฆษณาขายยา การจัดการความรู้ให้แก่ผู้โฆษณา ผู้รับผิดชอบสื่อโฆษณา และประชาชนสำคัญที่สุด คือ ความร่วมมือจากผู้จัดทำเว็บไซต์ในการจัดการและคัดกรองข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยรวม

Download