หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > การจัดการความรู้สู่ชุมชนของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การจัดการความรู้สู่ชุมชนของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-10 16:23:12

มานพ ประวาลลัญฉกร.  (2562, มกราคม-มีนาคม).  กฏหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและเสียภาษี         สุนัข. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  14(47).  13-24.


         การศึกษาข้อกฏหมายถึงประเด็นปัญหาที่มรีข้อโต้แย้งกับการที่มีการเสนอร่างกฏหมายให้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557