หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > จันทร์จิราพร ทองประสิทธิ์ และ ทิพยา จินตโกวิทย์. (2563, มกราคม-มีนาคม). พฤติกรรมของผู้สูงอายุในการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์บนสมาร์ตโฟน. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 30(1): 118-129.
จันทร์จิราพร ทองประสิทธิ์ และ ทิพยา จินตโกวิทย์. (2563, มกราคม-มีนาคม). พฤติกรรมของผู้สูงอายุในการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์บนสมาร์ตโฟน. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 30(1): 118-129.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-06-16 14:49:35

จันทร์จิราพร ทองประสิทธิ์ และ ทิพยา จินตโกวิทย์.  (2563, มกราคม-มีนาคม).  พฤติกรรม           ของผู้สูงอายุในการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์บนสมาร์ตโฟน.  วารสารวิชาการพระจอมเกล้า           พระนครเหนือ. 30(1): 118-129.

       ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ ประสบการณ์ในการใช้งาน และความถี่การใช้งานต่อสัปดาห์ที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ไม่ต่างกัน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักของการใช้งานเพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ผู้สูงอายุที่ทำกิจกรรมได้สำเร็จส่วนมากเป็นผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กิจกรรมที่ผู้สูงอายุทำกิจกรรมได้สำเร็จ คือการส่งสติกเกอร์ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เรียนรู้วิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่นไลน์จากลูกหลาน หากกิจกรรมที่ตนเองทำได้และทำเป็นประจำ เช่น การส่งข้อความ การส่งสติกเกอร์ การส่งรูปภาพ เป็นต้น