หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การพัฒนาบทเรียนออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-26 14:10:31

จิตติรัตน์แสงเลิศอุทัย. (2565, มกราคม-มิถุุนายน), ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การพัฒนาบทเรียนออนไลน์  : วารสารวิชาการ            มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุุรี 11 (1) : 3-13

         

        ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นทฤษฎีสําคัญที่ถูกนําไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน กลวิธีการนําทฤษฎีการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน การสอน จะต้องคํานึงถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นสําคัญดังนั้นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ถูกนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้จึงมีความแตกต่างกันตามบริบทของการเรียนรู้นั้น ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมจะเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง การเรียนรู้จากข้อเท็จจริงทฤษฎีกลุ่มพุทธินิยมจะเหมาะกับ   การจัดการเรียนรู้ที่เน้นหลักการ และกระบวนการ เนื่องจากกลุ่มนี้เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์สิ่งเร้าที่มาจากสภาพแวดล้อมดังนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกจึงเกิดจากการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทฤษฎีคอนสตรักติวิสต์จะเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดระดับสูง ได้แก่ การคิด วิเคราะห์ การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์แนวคิดคอนเน็กติวิสต์จะเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการและการคิดระดับสูงรวม ถึงการเชื่อมโยงความรู้จากแหล่งข้อมูลด้วยการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ            

        ดังนั้นการพัฒนาบทเรียนออนไลน์จึงสามารถใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมและมนุษยนิยม และทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิดในกลุ่ม Gestalt โดยทฤษฎีเหล่านี้มีมุมมองว่ามนุษย์มีคุณค่า มีความดีงาม การตอบสนองขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าการเรียนรู้จึงเกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง โดยอาศัยจิตและสมองที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเนื่องจากบทความวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการใช้ความรุนแรงของเด็กวัยรุ่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลที่ได้จากการศึกษาและสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้สู่การพัฒนาบทเรียนออนไลน์จะถูกนําไปใช้ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการใช้ความรุนแรงของเด็กวัยรุ่นต่อไป