หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ทำไมถึงต้องมีแบรนด์
ทำไมถึงต้องมีแบรนด์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-20 15:24:51

สายทอง อินชัย, หัทยา พัฒนะพงศ์พันธุ์, (2566), ทำไมถึงต้องมีแบรนด์ : วารสารโครงการหลวง            27 (1) : 18-19


        แบรนด์ หรือเครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องการค้าของบุคคลอื่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา (2559) โดยการสร้างแบรนด์ต้องอาศัยองค์ประกอบด้วยกัน 3 ส่วน คือ     

การสร้างสรรค์ การคุ้ มครอง และการใช้ประโยชน์

 •   1. การสร้างสรรค์
 •         • เกิดจากความต้องการอยากมีแบรนด์เป็นของตนเอง เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์และออฟไลน์
 •         • รวบรวมข้อมูล ดึงเอกลักษณ์มาสร้างแรงบันดาลใจในการออกบบ
 •         • สร้างเรื่องราว เล่าความเป็นมาของแบรนด์ ทำให้แบรนด์น่าสนใจ
 •         • สร้างความแตกต่างจากแบรนด์อื่น
 •         • ออกแบบเพื่อสื่อสารให้ลูกค้าหรือผู้บริโภครับรู้และจดจำได้
 •   2. การคุ้มครอง          
 •     การสร้างแบรนด์ขึ้นมาเพื่อเราต้องการเป็นกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว โดยมีสิทธิ์หวงกันและดำเนินการ
 • ทางกฎหมายแก่ผู้อื่นที่มาปลอมแปลงต้องดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เรียบร้อย และเป็น
 • การป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้อีก โดยมีขั้นตอนการขอยื่นที่ทะเบียนการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เครื่องหมายการค้ามีอายุ 10 ปี นับจากวันที่จดทะเบียน และสามารถต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี
 •   3. การใช้ประโยชน์
 •         • ทำให้สินค้าดูน่าเชื่อถือ
 •         • ช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 •         • ลูกค้าทราบแหล่งที่มาของสินค้า
 •         • ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ

        • ลูกค้าทราบว่าใครเป็นผู้ผลิต