หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษายุคดิจิตอล
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษายุคดิจิตอล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-05-21 20:58:00

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี. (2563, กรกฏาคม – ธันวาคม), นวัตกรรม                         เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษายุคดิจิตอล : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                            กาญจนบุรี. 9 (2) : 178

การศึกษา คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เจริญรุ่งเรือง 3 ประการ คือ

  •         1. ด้านการสื่อสารใช้ภาษาพูด เขียน อ่าน ภาษากายและภาษาสัญลักษณ์
  •         2. ด้านทักษะคอมพิวเตอร์ การคำนวณ จำ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวล และประเมินผลสถานการณ์ด้วยเหตุผลที่เหมาะสม
  •         3. ด้านจริยธรรม จรรยา มารยาทและอารมณ์ ตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างเหมาะสมนวัตกรรมเทคโนโลยี

        สารสนเทศการศึกษายุคดิจิตอลทำให้ระบบการศึกษามีการโต้ตอบ อภิปรายระหว่างผู้เรียนและผู้สอนทุกคนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด