หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > 10 วิธีบริหารสมองมนุษย์ในชีวิตประจำวัน
10 วิธีบริหารสมองมนุษย์ในชีวิตประจำวัน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-23 11:52:26

นพ.สุรเกียรติ อาชามานุภาพ, (2565, ธันวาคม), 10 วิธีบริหารสมองมนุษย์ในชีวิตประจำวัน : นิตยสารหมอชาวบ้าน (524)           : 12-14


        “เป้าหมายของชีวิตคือ ความสุข สงบเย็น” คนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความต้องการสูงสุดของชีวิต ซึ่งเกิดจากการทำหน้าที่อันสมบูรณ์ของสมองส่วนหน้า หรือ “สมองมนุษย์” คือการเรียนรู้อยู่เพื่อมีชีวิตอย่างมีความหมาย และเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยและควรหมั่นบริหารสมองโดยปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้

   1. ออกกำลังกาย พร้อมกับการบริหารจิดไปในตัวโดยการใช้สติระลึกรู้อยู่กับจังหวะการเคลื่อนไหว

   2. นอนหลับให้เพียงพอ ประมาณคืนละ 7-9 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการอดนอนและการมีอารมณ์เครียดติดต่อ

กันนาน ๆ เพราะมิผลลบต่อร่างกาย สมอง และจิตใจ

   3. บริโภคอาหารสุขภาพ โดยการลดหวาน มัน เค็ม หันมากินปลา กินผักและผลไม้ให้มากๆ และหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการบริโภคสุรา ยาสูบ และสารเสพติด

   4. หมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  โดยการอ่าน การฟัง การค้นคว้า การหาประสบการณ์ใหม่ ๆ การฝึกใช้ความคิด

ความคิดเป็นประจำ เช่น การฝึกแก้ปัญหา

   5. ฝึกสมาธิ เช่น ฝึกอานาปานสติ สวดมนด์  ใหวัพระ เดินจงกรม ทำละหมาด  วันละอย่างนัอย 1-2 ครั้ง

นานครั้งละ 5-30 นาที ช่วยให้จิตใจมั่นคง สงบเย็น

   6. เจริญสติ-รู้ตัวกับอิริยาบถและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ระลึกรู้ตัวอยู่กับการนั่ง นอน ยืน เดิน ให้มีความ

ตื่นรู้อยู่กับบัจจุบันทุกขณะ

   7. ฝึกใช้ลมหายใจเป็นระฆังแห่งสติ ด้วยการตามรู้ลมหายใจเข้าออก เพียง 1-3 รอบ ทำบ่อย ๆ จนเป็น

นิสัย รวมทั้งรู้ทันและควบคุมอารมณ์ได้

   8. ฝึกพักใจและสมองเป็นระยะๆ ในแต่ละวัน เช่น หยุดใช้ความคิด โดยหันมาชื่นชมธรรมชาติหรือ

ศิลปกรรมนานครั้งละ 2-3 นาที การพักใจและสมองช่วยให้มีพลังในการทำงานได้ไม่เหนื่อยล้า

   9. เจริญปัญญาจากการสังเกตธรรมชาติของสรรพสิ่ง ว่าเกิดขึ้นด้วยเหตุบัจจัยมากมายที่มีการแปรเปลี่ยนตลอดเวลา ไม่ควรยึดมันถือมันในสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น

   10. ฝึกคิคดี-พูดดี-ทำดี ให้เป็นนิสัย เช่น หมั่นทำงานจิตอาสา ฝึกฟังคนอื่น รู้จักชื่นชม ให้กำลังใจตนเอง

 และคนรอบช้าง