หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > การแพร่กระจายของโลหะหนักที่ปนเปื้นจากกิจกรรมการคัดแยกขยะอิเล็อทรอนิกส์เข้าสู่ระบบระบายน้ำ
การแพร่กระจายของโลหะหนักที่ปนเปื้นจากกิจกรรมการคัดแยกขยะอิเล็อทรอนิกส์เข้าสู่ระบบระบายน้ำ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-03-26 13:34:57

ศีลาวุธ ดำรงศิริ.(2560, ตุลาคม-ธันวาคม).   การแพร่กระจายของโลหะหนักที่ปนเปื้นจากกิจกรรมการคัดแยกขยะ          อิเล็อทรอนิกส์เข้าสู่ระบบระบายน้ำ.   วารสารสิ่งแวดล้อม.  21(4).  5-15.


        การศึกษาเบื้องต้นทำให้ทราบว่า ตะกอนหินในท่อระบายน้ำในพื้นที่คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ มีการปนเปื้อนโลหะหนักอยู่จริง ตามที่ได้คาดการณ์เอาไว้ ซึ่งเกิดจากการพัดพาเอาเศษขยะอิเล็กทรอนิกส์และดินปนเปื้อนลงไปสะสมในท่อระบายน้ำ และพบว่าโลหะหนักที่ปนเปื้อนจะอยู่ในรูปที่จับกับวัตถุอินทรีย์ และซัลไฟต์มากกว่าที่พบในดินปนเปื้อนที่อยู่บนพื้นดิน