หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > เรื่อง "การศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้รับมือการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส Study of Technology and Innovation Against the Coronavirus Pandemic"
เรื่อง "การศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้รับมือการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส Study of Technology and Innovation Against the Coronavirus Pandemic"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-04-30 11:14:55

เรื่อง "การศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้รับมือการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส Study of Technology and Innovation Against the Coronavirus Pandemic"


ผู้นิพนธ์

        สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร และ เศรษฐกาล โปร่งนุช (Suchada Sitjongsataporn and Sethakarn Prongnuch)


วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)

Journal of Academic Information and Technology 

Volume 1 Issue 2 (July-December 2020)

-----------------------------------------------

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ http://www.jait.ssru.ac.th/index.php/JAIT/article/view/24/14

และสามารถสืบค้นบทความได้จาก www.jait.ssru.ac.th หรือ https://scholar.google.com/