หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > การพัฒนาและผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อความเข้มแข็งในการมองโลกและพลังสุขภาพจิตในผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติด
การพัฒนาและผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อความเข้มแข็งในการมองโลกและพลังสุขภาพจิตในผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-30 14:30:19

สยาภรณ์ เดชดี และวีนีกาญจน์ คงสุวรรณ.  (2562, กันยายน-ธันวาคม). การพัฒนาและผล          ของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อ              ความเข้มแข็งในการมองโลกและพลังสุขภาพจิตในผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติด.  วารสาร        สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 27(3).  196-210.


         โปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อความเข้มแข็งในการมองโลกและพลังสุขภาพจิตสามารถใช้ในผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติดและครอบครัวได้ และเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้