หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ผลของการให้ความรู้ต่อการปฏิบัติตนก่อนการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ในบุคคลกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
ผลของการให้ความรู้ต่อการปฏิบัติตนก่อนการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ในบุคคลกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-30 14:57:53

นิรินธน์ ช่อมะลิ และรุ้งระวี นาวีเจริญ.  (2562, มกราคม-เมษายน).  ผลของการให้ความรู้ต่อ            การปฏิบัติตนก่อนการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ในบุคคลกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่.  .             31(1). 85-97.


               โปรแกรมการให้ความรู้ก่อนการส่องลำไส้ใหญ่มีประสิทธิผลต่อการปฏิบัติตนก่อนส่องกล่องลำไส้ใหญ่ในบุคคลกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่